Browsed by
Author: sefredaktor

content.php

Valná hromada ENERKOM Jablunkovsko, z.s.

Valná hromada ENERKOM Jablunkovsko, z.s.

Zveřejňujeme pozvánku na valnou hromadu ENERKOM Jablunkovsko, z.s. Valná hromada je veřejná a mohou se zúčastnit i ostatní zájmeci o spolupráci v oblasti komunitní energetiky na Jablunkovsko a Třinecku.
Datum konání: 21. 3. 2023
Hodina: 15:00
Místo: zasedací místnost obecního úřadu obce Bystřice

Pozvánka VH_21_3_23

content.php

Posilování role komunit v MAS Jablunkovsko

Posilování role komunit v MAS Jablunkovsko

Termín realizace: 1.1.2023 – 31.12.2025
Výše dotace: 8 747 172,00 Kč

Číslo a název prioritní osy: 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000073

Název programu: Operační program Zaměstnanost plus

Číslo výzvy: 03_22_008

Název výzvy: Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1)

Realizátor projektu: MAS Jablunkovsko, z. s.

Partneři projektu: Obec Mosty u Jablunkova, Charita Jablunkov, MEDICA Třinec, z.ú., Slezská Diakonie

Místo realizace: území MAS Jablunkovsko

Od 1.1.2023 realizujeme projekt s názvem „Posilování role komunit v MAS Jablunovsko. Projekt je zaměřen na komplexní podporu osob ohrožených sociálním vyloučením, žijících na venkově. Projekt se týká především osob se zdravotním omezením, pečujících osob, seniorů, rodin s dětmi, dětí a mládeže, ale i dalších cílových skupin jako jsou poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb a návazných aktivit. Do projektu se mohou zařadit i ostatní instituce a občané z území MAS Jablunkovska, které osloví nabízené aktivity projektu. Projekt bude realizován prostřednictvím 8 komunitních programů. Každý program cílí na jiné aktivity a jinou cílovou skupinu.

Máte jedinečnou příležitost zapojení se do některého z komunitních programů ať už v roli organizátora akce nebo účastníka!!!

https://masjablunkovsko.cz/posilovani-role-komunit-v-mas-jablunkovsko/

content.php

Komunitní energetika – ENERKOM JABLUNKOVSKO, z.s.

Komunitní energetika – ENERKOM JABLUNKOVSKO, z.s.

MAS Jablunkovsko iniciovalo vznik energetické komunity na zásadách komunitní energetiky s názvem ENERKOM JABLUNKOVSKO, z.s. Ústavující valná hromada spolku proběhla dne 19. 7. 2022. Z 20- ti přítomných příznivců energetiky z řad obcí, podnikatelů i neziskových organizací vstoupilo do spolku 15 subjeektů, jakožto zakladatelů spolku. Cílem jednání byl vznik Regionální energetické komunity nebo také Regionálního energetického společenství (podle směrnice RED II EU). Tato Regionální energetická komunita pod názvem ENERKOM Jablunkovsko, z.s.se zabývá otázkami energetických úspor, výroby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaické systémy, větrné nebo vodní elektrárny. Hlavním přínosem propojení obcí, podnikatelů i občanů je sdílení energie, úspory spotřeby energie. Spolek je primárně zaměřen na území Jablunkovska a Třinecka, ačkoliv území není nijak omezeno. Do spolku se mohou zapojovat obce, malí a střední podnikatelé, ale i samotní občané, kterým otázka úspor energie není lhostejná, a mají nebo zvažují instalaci výroben energie, instaací vedoucích k úsporám energie. Výhodou členství ve spolku je i poskytování základního poradenství v oblasti energetiky, postupné zavádění regionálního energetického managementu, pomoc při zpracování dotací v oblasti energetiky, apod. Předsedou ENEJA byl zvolen Petr Hamrozi ze spolku I4U, místopředsedou se stal starosta obce Horní Lomná, Kamil Kawulok. Třetím členem výboru je Tomáš Hanzlík ze společnosti TS-Technické služby, a.s.

Prvním krokem, který bychom měli co nejdříve realizovat je zjištění stávající situace všech zakládajících členů i kandidátů na členství v oblasti energetických otázek a jejich připravovaných investic. Proto je potřeba zpracovat společnou energetickou koncepci území Jablunkovska a Třinecka, např. jako součást Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan). Zvažujeme proto přistoupení do Paktu starostů a senátorů. Neméně důležitým aspektem je zajištění dostatečných personálních kapacit pro rozvoj spolku.

Aktivity v roce 2023

VALNÁ HROMADA ENERKOM Jablunkovsko, z.s.
Zveřejňujeme pozvánku na valnou hromadu ENERKOM Jablunkovsko, z.s. Valná hromada je veřejná a mohou se zúčastnit i ostatní zájmeci o spolupráci v oblasti komunitní energetiky na Jablunkovsko a Třinecku.
Datum konání: 21. 3. 2023
Hodina: 15:00
Místo: zasedací místnost obecního úřadu obce Bystřice

Pozvánka VH_21_3_23

content.php

Posilování role komunit v MAS Jablunkovsko

Posilování role komunit v MAS Jablunkovsko

Od 1.1.2023 jsme zahájili víceletý projekt s názvem „POSILOVÁNÍ ROLE KOMUNIT V MAS JABLUNKOVSKO“ společně s partnery Medica 3nec, Charita Jablunkov, Slezská diakonie a Mosty u Jablunkova.
Peojtk je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost+. Reg. č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000073.
Těšíme se na spoustu aktivit, které podpoří náš region a posílí spolupráci nejen zůčastněných organizací, ale i všech obcí, poskytovatelů sociálních a návazných služeb a přinee nejvíce ohroženým skupinám obyvatel pomoc a radu.

content.php

Pomáháme s Novou Zelenou Úsporám LIGHT

Pomáháme s Novou Zelenou Úsporám LIGHT

 

 

      

 

 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí (SFŽP) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) připravily program Nová zelená úsporám Light (NZÚL).

Program je určen pro jednoduchá opatření přinášející úspory energii nejvíce zranitelným skupinám obyvatel – seniorům, osobám pobírajícím invalidní důchod 3. stupně a domácnostem s nárokem na příspěvek na bydlení (typicky mladá rodina s dětmi bydlící v RD).

Jedná se o okamžitou předem vyplacenou podporu ve výši 150 000,- Kč. Žádosti se podávají elektronicky bez složité přípravy. Jeden rodinný dům může získat:

AKTIVITA (OPATŘENÍ)MĚRNÁ JEDNOTKAVÝŠE DOTACE
Zateplení fasádyběžný metr6 000,- Kč
Zateplení střechykompletní opatření120 000,- Kč
Zateplení stropu pod půdoukompletní opatření50 000,- Kč
Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénemkompletní opatření60 000,- Kč
Výměna okenks výplně12 000,- Kč
Výměna vchodových dveříks výplně18 000,- Kč

Výzva pro podávání žádostí o podporu je vyhlášena od 14. 11. 2022. Příjem žádostí bude zahájen 9. 1. 2023.
Zapojili jsme se do pomoci se zpracováním energetických posudků i zpráv z realizace energetických opatření. Díky financování z Modernizačního fondu je naše práce pro občany ZDARMA. Našim cílem je pomoci co nejširšímu okruhu domácností od Třince po Hrčavu.
Více informací poskytuje Ing. Monika Byrtusová – tel. 732 279 193, mail: info@masjablunkovsko.cz.

Obdobně jako MAS Vám poradí i střediska EKIS (nejbližší středisko EKIS naleznete v Třanovicích)

Návody a příručky SFŽP – Co by jste měli vědět k základům zateplování:

Karta_Základní přehled

Karta_Obvodové stěny

Karta_Okna a dveře

Karta_Plochá střecha

Karta_Strop k půdě

Karta_Strop nad suterénem

Karta_Šikmé střechy

Dokumenty a informace k programu jsou uvedeny na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR – https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

content.php

MAS Jablunkovsko podpoří rozvoj venkovských oblastí

MAS Jablunkovsko podpoří rozvoj venkovských oblastí

Dne 22. 7. 2022 programový výbor doporučil k financování 18 projektů Programu rozvoje venkova. Celková částka podpory činí 7 348 858,- Kč. Díky naší podpoře budou realizovány traily na lesních pozemcích k usměrnění cyklistů. Podpoříme zkvalitnění prostředí pro výuku škol. Vzniknou nové prostory pro setkávání klubu důchodců, zázemí pro spolky. Podpoříme vybavení pro pořádání venkovních akcí v například v Milíkově nebo Mostech u Jablunkova. Dobrovolní hasiči budou moci lépe připravit a pořádat soutěže. Bude zahájena drobná výroba peletek z dřevní štěpky v Horní Lomné.
Seznam podpořených projektů je zveřejněný v dokumentech výzvy č.8 PRV.
Jednalo se o poslední výzvu MAS v rámci stávajícího Programu rozvoje venkova. Další výzvy nového období pro Vás připravujeme nejdříve vyhlásíme v roce 2024.

content.php

Žádosti přijaté v rámci výzvy č. 8 Programu rozvoje venkova

Žádosti přijaté v rámci výzvy č. 8 Programu rozvoje venkova

Zveřejnili jsme seznam žádostí přijatých do naší výzvy v rámci Programu rozvoje venkova. Celkem bylo přijato 19 žádostí a celková výše požadované dotace ze strany žadatelů činí 7 919 561,- Kč a mírně převyšuje alokaci výzvy. Seznam je dostupný v oddíle „Dokumentace MAS k výzvě“ na záložce Výzva PRV 8.

content.php

Podpora propagace Jablunkovska

Podpora propagace Jablunkovska

Koncem roku 2021 jsme úspěšně realizovali projekt zaměřený na podporu propagace regionu. Hlavní aktivitou projektu byla aktualizace katalogu producentů a vydání novin „U nas v GOROLSKI SWOBODZIE“. Projekt jsme připravili a realizovali s dlouholetým partnerem MS PZKO Jablunkov, z.s., který je koordinátorem regionální značky GÓROLSKO SWOBODA regionální produkt® a zároveň členem MAS Jablunkovsko. Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezkého kraje.

content.php

MAS Jablunkovsko schválilo další záměry pro rozvoj sociálních služeb

MAS Jablunkovsko schválilo další záměry pro rozvoj sociálních služeb

Dne 29. 11. 2021 programový výbor doporučil k financování dva záměry předložené do výzvy MAS č. 19 – Podpora rozvoje sociální infrastruktury. Díky financím proběhne rekonstrukce Denního stacionáře sv. Josefa v Jablunkově včteně nové terapeutické místnosti. Druhý podpořený projekt je zaměřen na terénní služby, kterých je v našem regionu stále nedostatek. Seznam projektů je zveřejněn v dokumentech MAS k výzvě č. 19.

content.php

MAS Jablunkovsko podpoří bezpečnost na komunikacích

MAS Jablunkovsko podpoří bezpečnost na komunikacích

Informujeme, že dne 29.11.2021 programový výbor doporučil k financování další projekty v oblasti bezpečné dopravy. Zájem ze strany žadatelů převýšil finanční prostředky ve výzvě MAS Jablunkovsko č. 18 – Udržitelná doprava – bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích a 2 projekty byly zařazeny na seznam náhradních projektů.
Seznamy projektů doporučených k financování a projektů zařazených mezi náhradní projekty je zveřejněn v oddílu „Dokumentace MAS k výzvě“ na záložce výzvy č. 18.

content.php

Kontrolní listy výzev 18 a 19 IROP

Kontrolní listy výzev 18 a 19 IROP

Do ostatní dokumentace výzvy č. 18 – MAS Jablunkovsko – IROP – Udržitelná doprava – bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích
a výzvy č. 19 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastruktury
jsme vložili kontrolní listy, na jejichž základě provádíme kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a Výběrová komise MAS provádí věcné hodnocení žádosti o podporu.

content.php

Připomínkovací řízení strategie

Připomínkovací řízení strategie

Zahájili jsme připomínkovací řízení a finální projednávání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovsko na období 2021 – 2027. Připomínky lze zasílat do 20.8.2021. Pokud se chcete podílet na rozvoji regionu, máte jedinečnou možnost doplnit strategii MAS Jablunkovsko.

Dokument k připomínkování naleznete v sekci Strategie 2021 – 2027

Připomínky zasílejte mailem na adresu info@masjablunkovsko.cz

content.php

Nejlepší nápad – ZMĚNA TERMÍNU !!!

Nejlepší nápad – ZMĚNA TERMÍNU !!!

Informujeme, že z mnoha objektívních důvodů jsme prodloužili termín pro příjem nápadů a projektů do soutěže „NEJLEPŠÍ NÁPAD„. Jedním z důvodu je i rozšíření organizací a měst, které mají zájem o zapojení do projektu.

Nový termín pro předkládání projektů: 30. 9. 2021

Děkujeme za pochopení a přejem všem zájemcům mnoho kreativních myšlenek.

content.php

Konzultace k výzvě PRV 7

Konzultace k výzvě PRV 7

Již jenom tři dny máte možnost předkládat žádosti o podporu do naší výzvy č. 7 Programu rozvoje venkova. Upozorňujeme, že poslední den výzvy, tedy 21. 4., máme neodkladné pracovní povinnosti a nebudeme moci se Vám věnovat. 20. 4. je posledním dnem konzultací. Děkujeme za pochopení a přejeme všem mnoho zdaru při zpracovávání žádostí o podporu.

content.php

Avízo výzvy č. 7 Programu rozvoje venkova

Avízo výzvy č. 7 Programu rozvoje venkova

Informujeme zájemce, že MAS Jablunkovsko připravilo výzvu č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova. Výzva bude tentokrát zaměřena na všechna opatření v rámci strategie MAS a její alokace bude rekordní.

Podporován bude:
čl. 17.1.a) – Investice do zemědělských podniků
čl. 17.1.b) – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
čl. 19.1 b) – Podpora malých a středních podnikatelů
čl. 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (zaměřený na podporu menších investičních projektů neziskových organizací, základních a mateřských škol a drobné infrastruktury v obcích)
čl. 25 – Neproduktivní investice v lesích

Bližší informace naleznete zde.

content.php

Nejlepší nápad

Nejlepší nápad

Společně se Střední školou Jablunkov a spolkem I4U zahajujeme první ročník soutěže žáků a studentů „Nejlepší – nápad“. Cílem soutěže je motivace mladé generace ke hledání nových a inovatívních myšlenek a nápadů, podpora a rozvoj nových projektů „start-upů“. Pilotní ročník je otevřen jak žákům základních škol, tak studentům středních i vysokých škol. Sběr projektů je otevřen do 30. 4. 2021. Do projektu je zapojeno mnoho dalších partnerů, mimo jiné i MAP Jablunkov a MAP Třinec. Pravidla soutěže i další podrobnosti jsou dostupné na stránkách soutěže „Nejlepší nápad“.
Přejeme všem žákům a studentům mnoho úspěchů a již nyní se těšíme na kreativní nápady.

content.php

Výzvy MAS v roce 2021

Výzvy MAS v roce 2021

Aktualizovali jsme harmonogram výzev MAS Jablunkovsko na rok 2021. Dotaci lze získat na výstavbu komunikací pro pěší, bezpečnostní prvky na komunikacích, ale také na vybavení potřebné pro sociální služby, komunitní centra. Z Programu rozvoje venkova budeme podporovat jak zěmědělce tak i nezemědělské podnikatele, školy, neziskové organizace, obce a v neposlední řadě i opatření na lesních pozemcích (stezky, cyklostezky, drobný mobiliář, atd.). Pokud připravujete záměry, projekty neváhejte je s námi konzultovat v dostatečném předstihu.

content.php

Podpora školství a sociálního podnikání

Podpora školství a sociálního podnikání

Dne 6.1.2021 programový výbor MAS Jablunkovsko doporučil k financování projekty v rámci výzev IROP – č. 16 – Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení a č. 17 – Podpora sociálního podnikání. Seznamy projektů jsou zveřejněny v dokumentaci k jednotlivým výzvám. Díky realizaci projektů dojde ke zkvalitnění zázemí pro výuku odborných předmětů ve dvou základních školách. Bude zahájen provoz zajímavého sociálního podniku/mobilního bistra jehož nabídka jídel bude lákat především příznivce rybích specialit.

content.php

MS PAKT přichází s pomocí při změně zaměstnání obyvatel Moravskoslezského kraje

MS PAKT přichází s pomocí při změně zaměstnání obyvatel Moravskoslezského kraje

V rámci situace v letošním roce se Moravskoslezský kraj rozhodl podpořit obyvatele Moravskoslezského kraje při změně jejich zaměstnání. Projekt Moje místo v MSK má za cíl pomoct lidem při změně v jejich profesním životě a zároveň najít řešení pro firmy, které své zaměstnance musí propustit nebo naopak mají zájem o nové pracovníky.

Projekt Moje místo v MSK je rozdělen na dvě stěžejní části, kdy první tzv. profesní poradenství je službou, kterou mohou bezplatně využít obyvatelé Moravskoslezského kraje pro získání kvalitní podpory při změně zaměstnání. Druhá část je určena pro firmy. Jedná se o produkt online aplikace pro firmy, tzv. matching, v jehož rozhraní mohou firmy sdílet nabídku, a nebo naopak poptávku po zaměstnancích.

Zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání, uvažují o změně práce, či jsou již aktuálně nezaměstnaní pak díky profesnímu poradenství budou mít možnost využít poradenských služeb online či osobně. Poradenství je přizpůsobeno na míru klienta s širokou škálou služeb. Může se jednat například o kariérové poradenství, pomoc při hledání a zprostředkování zaměstnání, přípravu na pracovní pohovor či konzultaci životopisu.

Cílem online aplikace pro firmy (Chytrý matching) je pak párování volných lidských kapacit firem a poptávky ze strany ostatních firem. Jednoduše řečeno, pokud jedna firma zaměstnance hledá a druhá nabízí, tato aplikace je jednoduše propojí na základě předem definovaných parametrů. Takto mohou firmy usnadnit zaměstnancům přechod do nového zaměstnání, a to již v průběhu výpovědní lhůty před registrací na Úřadu práce.
Více informací najdete na stránkách: https://www.moje-misto.cz, na stránkách nositele projektu nebo můžete kontaktovat naší MAS – petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Moje misto MSK_letak pro zaměstnance

content.php

Průzkum spokojenosti a námětů MAS Jablunkovsko

Průzkum spokojenosti a námětů MAS Jablunkovsko

Práce nad aktualizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovsko na období 2021-2027 intenzívně probíhají. Důležitým a jedním ze zásadních prvků je zjišťování potřebnosti a zájmů přímo v území MAS. Připravili jsme pro Vás krátký dotazník, který nám pomůže správně nastavit směr dalšího rozvoje území.


Prosíme o vyplnění tohto DOTAZNÍKU

content.php

Moderní minulost III

Moderní minulost III

Srdečně Vás zveme na tradiční, v pořadí již třetí, akci zaměřenou na vzdělávání. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

content.php

MAS Jablunkovsko se rozvíjí

MAS Jablunkovsko se rozvíjí

Místní akční skupina Jablunkovsko, z. s. získala finanční podporu z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 270.000 Kč (70% dotace) na realizaci projektu MAS Jablunkovsko se rozvíjí. Realizace projektu bude probíhat v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Cílem je vyhotovení analytické části strategie, získat ucelený přehled o dění na území MAS v oblasti ekonomických činností, sociální infrastruktury a sociálních služeb, technické a dopravní infrastruktury, životního prostředí, bezpečnosti, cestovního ruchu a jiných důležitých aspektů, které mají vliv na kvalitu života na území MAS. Do její přípravy budou zapojeni místní aktéři, odborníci na vybrané oblasti a veřejnost. Výstupy projektu budou podkladem pro přípravu návrhové části strategie MAS v novém programovém období 2021-2027.

content.php

Regiony sobě

Regiony sobě

Národní síť místních akčních skupin v rámci kampaně REGIONY SOBĚ zprovoznila společné internetové stránky www.regionysobe.cz. Máte jedinečnou příležitost prezentovat svoje výrobky a služby na celostátní úrovni.
Zašlete nám vyplněnou kartu producenta a několik fotografií na mail info@masjablunkovsko.cz  a ostatní nechte na nás.

 

Karta producenta ke stažení a vyplnění

content.php

Školení pro žadatele PRV 5

Školení pro žadatele PRV 5

Dne 7. 5. 2020 proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu v Bystřici školení pro žadatele výzvy PRV 5. V závislosti na vládní omezení spjaté s nákazou COVID-19, je školení omezeno počtem 10 osob. Z tohoto důvodu Vás žádáme o registraci účasti na tomto školení. Program i bližší informace o výzvě naleznete zde.

content.php

Posilme společně ekonomiku Jablunkovska – JABLUNKOVSKO SOBĚ

Posilme společně ekonomiku Jablunkovska – JABLUNKOVSKO SOBĚ

Krizová situace nás naučila, že je rozumné spoléhat
v některých ohledech sami na sebe. Silní lidé dělají silný region!

Přinášíme celorepublikovou kampaň Národní sítě MAS a inspiraci jak můžete pomoci nastartovat lokální ekonomiku. Leták si můžete stáhnout a inspirovat ostatní ve svém okolí.

JABLUNKOVSKO SOBĚ

content.php

Informační rozcestník COVID-19

Informační rozcestník COVID-19

Vedení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky s ohledem na současný a očekávaný budoucí vývoj pandemie COVID-19 připravilo informační rozcestník ke COVID-19 pro obce a občany, nestátní neziskové organizace, podnikatele a zemědělské podnikatele. Vzhledem k aktivnímu zapojení NS MAS ČR do současného dění a aktivnímu monitorování nástrojů, které je možné na lokální úrovni uplatnit, přináší přehledné aktuální a platné informace z více oborů na jednom místě.

Rozcestník obsahuje potřebné informace pro obce, občany, neziskové organizace, podnikatele i zemědělské podnikatele i realizátory projektů podpořených z dotací.

Zdroj informací zde

content.php

Mapa podpořených projektů

Mapa podpořených projektů

Připravili jsme pro Vás přehlednou mapu projektů, které byly prostřednictvím MAS Jablunkovsko doposud realizovány a úspěšně ukončeny. V mapě naleznete popisy jednotlivých projektů a mnoho dalších informací.

Pro prohlížení mapy doporučujeme její zobrazení v samostatném okně (tlačítko v pravém horním rohu). Při kliknutí na jednotlivé vyznačené body se z levé strany rozbalí navigační menu. Jednotlivé vrstvy lze skrýt nebo zobrazit podle Vašeho výběru. Pro zobrazení mapy přejděte na odkaz – https://masjablunkovsko.cz/o-nas/mapa-podporenych-projektu/

content.php

Termín školení pro žadatele výzvy PRV 5

Termín školení pro žadatele výzvy PRV 5

Vzhledem k nouzovému stavu v České republice, je školení žadatelů k výzvě PRV č. 5, plánovaného na 21. 4. 2020, zrušeno. Školení se bude konat 7. 5. 2020 od 9:00 v zasedací místnosti obecního úřadu v Bystřici. V případě přetrvání nouzového stavu, se v tento termín uskuteční školení online formou. Pro více informací sledujte webové stránky MAS Jablunkovsko nebo kontaktujte některého z pracovníků MAS.

content.php

Změna Pravidel výzvy PRV 5

Změna Pravidel výzvy PRV 5

Upozorňujeme na Změnu Pravidel týkajících se výzvy PRV č. 5. Nová pravidla jsou ke stažení www.szif.cz nebo přímo u výzvy MAS Jablunkovsko.

content.php

Šablony III vyhlášeny

Šablony III vyhlášeny

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvy Šablony III č. 02_20_080 (MRR) a č. 02_20_081 (VRR) v prioritní ose 3. Přílohy výzev jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin.

Více informací zde.

content.php

Sdělení řídícího orgánu OP VVV

Sdělení řídícího orgánu OP VVV

Jako Řídicí orgán OP VVV si jsme vědomi možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. Z tohoto důvodu předkládáme příjemcům možná řešení k minimalizaci rizik. Věříme, že tento dokument pomůže přijmout taková opatření, aby naplnění cílů projektů nebylo ohroženo. Většinu návrhů řešení lze realizovat za stávajících podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace bez nutných žádostí na Řídicí orgán. Doporučujeme příjemcům zaměřit se především na časový harmonogram jejich projektu. Dobu realizace projektu je totiž možné měnit pouze žádostí o podstatnou změnu. V případě nejasností je k dispozici konzultační linka (234 814 777) nebo email (dotazyzp@msmt.cz).

Více informací naleznete zde: Šablony II a řešení v krizovém stavu

content.php

Personální šablony ZŠ a MŠ- pomůcka pro realizátory

Personální šablony ZŠ a MŠ- pomůcka pro realizátory

MŠMT vydalo dokument k personálním šablonám – ke stažení ZDE . Dokument vznikl na základě zjištění kontrol na místě a na základě dotazů škol. Upozorňuje na standardní výpočet pracovní doby v personálních šablonách a na požadavek personálních šablon vést evidenci docházky

content.php

Akce Šije celé Česko

Akce Šije celé Česko

Obracíme se na Vás s prosbou pomoci našim neziskovým organizacím, poskytovatelům sociálních služeb při šití roušek. Materiálů na šití je dostatek, ale schází osoby, které by se zapojily. Roušky chybí jak pracovníkům, pečovatelům tak seniorům. Pokud se chcete zapojit nebo víte o ochotných dobrovolnících, kteří můžou pomoci prosíme dejte vědět.

content.php

DOČASNÉ UZAVŘENÍ KANCELÁŘE

DOČASNÉ UZAVŘENÍ KANCELÁŘE

Dočasné uzavření kanceláře MAS Jablunkovsko

V souladu s nařízením Vlády České republiky a ve snaze předejít šíření nákazy koronavirem je kancelář MAS Jablunkovsko od 16. 3. 2020 do odvolání UZAVŘENA. Zaměstnanci kanceláře pracují bez přerušení a jsou Vám k dispozici prostřednictvím telefonů a e-mailů. Individuální konzultace jsou možné po dohodě.

Děkujeme za pochopení

content.php

Avízo výzvy č. 5 Programu rozvoje venkova – čl. 20 konečně je tady

Avízo výzvy č. 5 Programu rozvoje venkova – čl. 20 konečně je tady

Informujeme zájemce, že MAS Jablunkovsko připravuje jarní kolo výzvy č. 5 v rámci Programu rozvoje venkova. Výzva bude tentokrát zaměřená na čl. 19.1 b) – Podpora malých a středních podnikatelů a dlouho očekávaný čl. 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech zaměřený na podporu malých investičních projektů neziskových organizací, základních a mateřských škol a drobné infrastruktury v obcích.

Předpokládaný termín vyhlášení – duben 2020

Doporučujeme žadatelům konzultace svých záměrů. Základní podmínkou všech záměrů čl. 20 je soulad projektu se strategickým dokumentem obce/města a dále registrace v Evidenci skutečných majitelů. Tato podmínka se netýká obcí, DSO, organizací zřizovaných nebo ze 100% vlastněných ÚSC, školských organizací, církví a jimi zřizovaných organizací.

content.php

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov

MAS Jablunkovsko zahájilo realizaci projektu s názvem „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov“. Projekt získal podporu v rámci výzvy č. 106 Operačního programu Zaměstnanost a bude realizován po dobu dvou let. Našim cílem je aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v oblasti dvanácti obcí ORP Jablunkov. Aktivity budou směřovat především ke zjišťování potřebnosti území a to nejen veřejné správy, ale především potřebnosti z pohledu občanů a poskytovatelů sociálních služeb. Optimalizace sítě sociálních a návazných služeb je taky základem pro efektivní její financování. Projekt je prvním krokem k vytvoření regionálního partnerství a zlepšení koordinace sociálních služeb. MAS Jablunkovsko v roli koordinátora plánování sociálních služeb úzce spolupracuje se Sdružení obcí Jablunkovska, Městem Jablunkov a poskytovateli sociálních služeb v regionu (Charita Jablunkov, KAPA, o.p.s., Slezská Diakonie).

INFORMACE o PROJEKTU

content.php

Výběrové řízení na pozici Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb

Výběrové řízení na pozici Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb

MAS Jablunkovsko, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb“ pro ORP Jablunkov.

 Požadujeme:

 • VŠ nebo SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou, výhodou vzdělání v sociálních službách,
 • aktivní samostatný přístup, dobré komunikační, vyjednávací a organizační schopnosti,
 • kreativita, sociální cítění, empatie,
 • samostatnost při realizaci projektů,
 • orientace v projektovém řízení,
 • řidičské oprávnění skupiny B, vlastní automobil,
 • zkušenosti s přípravou strategických dokumentů a koordinací sociálních služeb výhodou,
 • nástup: 1. února 2020, práce na dobu určitou: 24 měsíců.

Pracovní náplň:

 •  odborný dohled nad procesem plánování sociálních služeb
 • zodpovědnost za zajištění organizační struktury procesu plánování a hlavních výstupů projektu, zajištění legitimity procesu
 • zapojování obcí, poskytovatelů a uživatelů do procesu komunitního plánování,
 • příprava podkladů pro jednání, jeho organizace a zajištění průběhu s různými typy aktérů
 • zajišťování informační kampaně,
 • spolupráce na monitoringu plnění předchozího plánu,
 • spolupráce při sběru podkladů pro analýzy, zapojení do evaluace,
 • zpracování aktualizovaného plánu sociálních služeb pro ORP Jablunkov, akčního plánu, katalogu služeb,
 • zajištění spolupráce s krajským úřadem k tématu plánování sociálních služeb, spolupráce se všemi aktéry procesu plánování a zajištění jejich vzájemné informovanosti.

Nabízíme:

 • poloviční pracovní úvazek,
 • pružnou pracovní dobu,
 • smysluplnou, samostatnou a pestrou práci v přátelském kolektivu,
 • možnost dalšího rozvoje a vzdělávání,
 • navázání spolupráce s významnými aktéry v regionu,
 • 5 týdnů dovolené.

Pracoviště: obce ORP Jablunkov

Zájemci se mohou hlásit do 15. 1. 2020

Termíny pohovorů na základě vyhodnocení zaslaných podkladů: 21. 1. – 22. 1. 2020.

Strukturované životopisy včetně motivačního dopisu posílejte s předmětem „Výběrové řízení“ na
e-mail: mas.jablunkovsko@gmail.com. Bližší informace k výběrovému řízení poskytuje Petr Karlubík
petr.karlubik@masjablunkovsko.cz, tel: 739 335 550.

Bc. David Ćmiel
Předseda programového výboru
MAS Jablunkovsko, z.s.

content.php

„Ukliďme Jablunkovsko“ dopadlo na jedničku

„Ukliďme Jablunkovsko“ dopadlo na jedničku

Tento ročník byl pro nás prvotinou. Ačkoli předpověď počasí byla hrůzostrašná, nakonec nám vyšlo na jedničku. Přesto to ovšem ovlivnilo počet účastníků. Nakonec se sešlo 11 dobrovolníků s chutí do práce, včetně zástupce Mladých ochránců přírody Pramínek. Naše trasa vedla přes katastrální území Bystřice a Hrádku, úspěšně jsme cestu zakončili na Chatě Hrádek. Výsledkem našeho snažení bylo cca 150 kg odpadu, především skla, hrnců a plechovek. Po trase tak vznikla dvě sběrná místa, odkud jsme posléze odpad sváželi.

Srdečně děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další ročník…

content.php

Ukliďme Česko, ukliďme Jablunkovsko

Ukliďme Česko, ukliďme Jablunkovsko

V pátek, 4. října, proběhne pod záštitou MAS Jablunkovsko akce, kterou většina z Vás dobře zná z jarního období. My jsme se rozhodli uklidit naše krásné Beskydy v závěru turistické sezóny. Partnery akce jsou obce Bystřice, Hrádek a Nýdek, Chata Hrádek a Netis a. s., za jejichž podporu velice děkujeme.

Mezi 9. a 10. hodinou ranní si bude možné vyzvednout pytle na odpad i další pomůcky u zaměstnanců MAS na točně autobusu v Bystřici, Paseky Konečná. Cílem trasy je Chata Hrádek. Můžete tak spojit příjemnou procházku s něčím užitečným. Pro každého účastníka čeká zajímavý dárkový balíček.

Vaši účast, prosím, hlaste pracovníkům MAS. Kontaktní email aneta.konarikova@masjablunkovsko.cz nebo telefon +420 732 279 193.

Pojďte s námi do toho!

content.php

Oznámení o změně výzvy č. 9 IROP

Oznámení o změně výzvy č. 9 IROP

Oznamujeme, že vzhledem ke skutečnosti, že celková výše finančního požadavku ze strany žadatelů přesáhla výši alokace, dochází k navýšení alokace v rámci výzvy MAS Jablunkovsko s názvem „Výzva č. 9 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastruktury“. Oznámení o změně výzvy naleznete na záložce výzvy č. 9.

content.php

Úspěšné ukončení projektu na podporu zaměstnanosti – „Umíme se domluvit“

Úspěšné ukončení projektu na podporu zaměstnanosti – „Umíme se domluvit“

MAS Jablunkovsko v rámci partnerství s Kvalifikační a personální agenturou, o.p.s. od 1. 9. 2017 po dobu dvou let podporovalo aktivní zaměstnávání na Jablunkovsku. V rámci projektu jsme realizovali poradenství, vzdělávání a vytvořili 23 dotovaných pracovních míst. Mnoho uchazečů se díky „Umíme se domluvit“ naučilo, jak se prezentovat na trhu práce a jak o práci žádat. Zájemci, kteří se zapojili do projektu, si rozšířili vědomosti v oblasti právního minima a finanční gramotnosti. V rámci projektu proběhly rekvalifikace, jako jsou např.: asistent pedagoga, ošetřovatel, výroba zákusků a dortů, pedikérka, sportovní masáž, základy obsluhy osobního počítače, poradce pro výživu, chůva, asistentka, účetnictví a daňová evidence. Uvedené rekvalifikační kurzy a aktivity byly pro osoby zapojené do projektu bezplatně. Po dobu dvou let tak v rámci dvou pracovně-poradenských center od nás získalo podporu více než 60 osob z řad nezaměstnaných a pracovně neaktivních.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu.

Děkujeme všem zapojeným osobám a subjektům do projektu. Díky nim, náš projekt, splnil očekávání a cíle, které jsme si společně stanovili. Upřímně se těšíme na další spolupráci!

content.php

MAS Jablunkovsko a Země Živitelka 2019

MAS Jablunkovsko a Země Živitelka 2019

Národní síť místních akčních skupin se již tradičně účastnila významné akce Země Živitelka v Českých Budějovicích. Je nám velkou ctí, že projekt na výstavbu naučné stezky v Hrádku byl vybrán jako jeden z mála v České republice a byl prezentován jako příklad dobré praxe.

content.php

Doporučená osnova podnikatelského plánu

Doporučená osnova podnikatelského plánu

V souvislosti s výzvou MAS PRV4 zveřejňujeme, pro zjednodušení vypořádávání přípomínek k žádostem, doporučenou osnovu podnikatelského plánu.

Osnova ke stažení zde.

content.php

Novinky v dotacích MAS na další období

Novinky v dotacích MAS na další období

Od roku 2020 se můžete těšit na nové dotační oblasti, které MAS Jablunkovsko zařadila mezi svá již „tradiční“ témata. Novinkou bude tzv. článek 20 v rámci Programu rozvoje venkova.

A co si pod „článkem 20“ představit?

Jedná se o jednu z oblastí Programu rozvoje venkova, díky které je možné podporovat osm zcela odlišných témat. Při nastavování parametrů pro MAS Jablunkovsko bylo provedeno v území dotazníkové šetření, díky kterému bylo možné stanovit tři oblasti, na které bude možné od příštího roku žádat o dotaci. Podpořena budou následující témata (řazeno abecedně).

 • Kulturní a spolková činnost včetně knihoven
 • Mateřské a základní školy
 • Veřejná prostranství v obcích

Vhodnými žadateli jsou především obce, svazky obcí, školská zařízení, nestátní neziskové organizace. Podrobné informace naleznete zde.

content.php

Seminář spojený s lidovým jarmarkem

Seminář spojený s lidovým jarmarkem

MAS Jablunkovsko Vás srdečně zve na seminář spojený s lidovým jarmarkem, a to dne 22. 6. 2019 do Bystřice. Seminář se uskuteční v novém informačním centru a muzeu Bystřice – Muz-ic. Lidový jarmark je poté součástí již tradičního Mezinárodního svatojánského folklórního festivalu v areálu PZKO Bystřice. Můžete se těšit na zajímavý program, překvapivé informace, skvělé občerstvení a netradiční zážitky. V rámci jarmarku se setkáte s výrobci sýrů, netradičních pochoutek ze šnečího masa, úžasné zákusky, med, medovinu, háčkované výrobky, výrobky z levandule, místní praženou kávu, bylinkové sirupy a podobně. Účast na akci doporučujeme jako typ na sobotní výlet s celou rodinnou. Vstup je na obě tyto akce zdarma. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. Prosíme všechny zájemce o program semináře, aby s ohledem na zajištění občerstvení a ochutnávek produktů, nahlásili svou účast.

 

Děkujeme

 

Pozvánka

content.php

Avízo výzvy PRV 4

Avízo výzvy PRV 4

Dne 9. 5. 2019 bude MAS Jablunkovsko výhlášovat výzvu z Programu rozvoje venkova č. 4. Podporovanými oblastmi budou investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností a neproduktivní investice v lesích. Sběr žádostí bude probíhat do 28. 6. 2019.

 

Bližší informace naleznete od 9. 5. 2019 zde.

content.php

MAS pomáhá s kotlíkovými dotacemi

MAS pomáhá s kotlíkovými dotacemi

MAS Jablunkovsko se zapojila do realizace kotlíkových dotací pro obce BYSTŘICE, NÝDEK a město JABLUNKOV. Úloha MAS je poradenství, pomoc při podání žádosti o kotlíkovou dotaci, shromáždění potřebných příloh k žádosti a v konečné fázi i její vyúčtování. Konzultace jsou prováděny v kancelářích MAS v Bystřici 416. Služby MAS Jablunkovsko jsou prováděny bezplatně.

Schůzku si, prosím, vždy telefonicky domluvte.

 

Kotlíkovými specialisty v MAS Jablunkovsko jsou:

Mgr. Petr Karlubík

– tel: +420 739 335 550

– petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

 

Ing. Jitka Wiszczorová

– tel: +420 732 279 193

– jitka.wiszczorová@masjablunkovsko.cz

 

Občané zbývajících obcí získají podrobné informace vždy na svém obecním úřadu.

 

 

content.php

Školení žadatelů mělo velký úspěch

Školení žadatelů mělo velký úspěch

Dne 21. 2. 2019 proběhlo v areálu Zážitkového centra Ursus v Dolní Lomné školení žadatelů pro výzvy Operačního programu Životní prostředí, které MAS Jablunkovsko vyhlásilo 1. 2. 2019. Všem děkujeme za hojnou účast. Z velkého množství dotazů je jasné, že Jablunkovsko se má na co těšit.

 

Prezentaci ze školení naleznete zde.

content.php

Vyhlašujeme první výzvy zaměřené na životní prostředí

Vyhlašujeme první výzvy zaměřené na životní prostředí

Jsme velice rádi, že jsme mohli rok 2019 odstartovat revoluční aktivitou na území MAS Jablunkovsko, a to výhlášením dvou výzev v rámci Operačního programu Životní prostředí. První výzva je zaměřena na realizaci ÚSES (úzení systém, ekologické stability) a protierozních opatření, druhá výzva je věnována realizaci projektů sídelní zeleně.

Seminář k těmto výzvám se uskuteční 21. 2. 2019 v Dolní Lomné. Jste srdečně zváni

content.php

Oznámení o změně výzvy IROP č. 11

Oznámení o změně výzvy IROP č. 11

Oznamujeme, že vzhledem k technickým problémům s finalizací žádostí o podporu, dochází ke změně termínu pro předkládání žádostí o podporu v rámci výzvy MAS Jablunkovsko s názvem „Výzva č. 11 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastruktury“ zaměřené na podporu sociálního bydlení. Příjem žádostí o podporu bude ukončen dne 14. 12. 2018 ve 14:00 hod. Oznámení o změně výzvy naleznete v dokumentaci k výzvě č. 11 IROP.

content.php

Výzva k podávání žádostí o značku Górolsko Swoboda regionální produkt

Výzva k podávání žádostí o značku Górolsko Swoboda regionální produkt

Věnujete se řemeslu, ručním pracím či potravinářské činnosti na území mikroregionu Górolsko Swoboda? Chcete se zapojit do společenství, kterému záleží na tradicích a rozvoji tohoto krásného regionu? Přihlaste svůj produkt do certifikace značkou Górolsko Swoboda originální produkt!

img

Všichni noví zájemci se mohou zúčastnit Informačního setkání, které se uskuteční v úterý 20. 11. v Domě PZKO v Jablunkově.

Certifikační Komise, na které se bude rozhodovat o udělování certifikátů, se uskuteční ve čtvrtek 29.11. 2018 v Domě PZKO v Jablunkově. Stávající držitele značky i nové uchazeče žádáme o vyplnění žádosti o udělení o obnovené udělení značky (ti, kteří již certifikát mají) anebo žádost o udělení značky (noví uchazeči). Více informací naleznete na webu http://www.regionalni-znacky.cz/gorolsko-swoboda/

Kontakt pro další informace:

Magdalena Ćmiel,  cmiel.m.cmiel@gmail.com 

 

(zdroj:www.jablunkov.cz)

content.php

MAS Jablunkovsko podporuje projekty zlepšující životní prostředí

MAS Jablunkovsko podporuje projekty zlepšující životní prostředí

Po několika měsících usilovné práce se MAS Jablunkovsko podařilo získat finanční prostředky, které budou určeny ke zlepšení životního prostředí. Tyto finance pochází z Operačního programu Životní prostředí a místní akční skupina je bude přerozdělovat oprávněných žadatelům.

Budou realizovány tyto aktivity:

1. Realizace ÚSES

 • opatření směřuje k posílení funkčnosti krajinných prvků v rámci vymezených ploch úses nadregionálního, regionálního i lokálního významu

2. Protierozní opatření

 • cílem opatření je zamezování přírodních rizikům, plynoucím především ze zemědělské činnosti, která způsobuje větrnou a vodní erozi

3. Revitalizace funkčních ploch a sídelní zeleně

 • opatření směřuje k rozvoji ploch sídelní zeleně v obcích MAS Jablunkovsko s cílem zlepšit životní prostředí v těchto obcích

Na tato opatření je přichystáno celkem 10 mil. korun. Budou přerozdělovány formou dvou soutěžních výzev, které jsou plánovany na přelom roku 2018. V případě, že se v území objeví přetlak kvalitních projektů, bude MAS s Ministerstvem Životního prostředí jednat o navýšení této částky o 100 %, tedy na celkových 20 mil. korun.

Podrobné informace naleznete zde.

content.php

Oznámení o změně výzvy IROP 9

Oznámení o změně výzvy IROP 9

Oznamujeme, že vzhledem k časové náročnosti při přípravě žádostí o podporu a vzhledem k dlouhým administrativním postupům při vyřizování povinných příloh k žádosti o podporu, dochází ke změně termínu pro předkládání žádostí o podporu v rámci výzvy MAS Jablunkovsko s názvem „Výzva č. 9 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastruktury“. Příjem žádostí o podporu bude ukončen dne 31. 11. 2018 v 16:00 hod. Oznámení o změně výzvy naleznete v dokumentaci k výzvě č. 9 IROP.

content.php

Září = měsíc nabitý akcemi

Září = měsíc nabitý akcemi

Pojďte se společně s námi účastnit pestrých akcí v našem regionu. Letošní září je neobvykle nabité různými akcemi, seminářemi a setkáními, na které Vás srdečně zveme.

6. 9. 2018 – Hrčava – Akce s názvem „Moderní minulost“ je spolupořádána s Celostátní sítí pro venkov a je zaměřena na oblast zemědělství, dotací a příkladů dobré i špatné praxe čerpání. Zajištěn je pestrý program i občerstvení. Více informací zde.

18. 9. 2018 – Bystřice – Jedná se o diskusní setkání se zástupci Moravskoslezského kraje nad otázkou budoucnosti venkova a jeho rozvoje. Nabízí se Vám tak možnost jak ovlivnit přístup krajského úřadu právě k našemu regionu. Opět se můžete těšit na občerstvení, drobný dárek a prohlídku nově otevřeného bystřického informačního centra a muzea. Více informací zde.

Semináře k výzvám MAS – Během první poloviny září se uskuteční tři semináře určené žadatelům nasšich právě vyhlášených výzev. Jedná se o výzvu na chodníky (vyhlášení 27. 9. 2018), cyklostezky (vyhlášení 1. 9. 2018) a sociální bydlení (1. 9. 2018). Veškeré informace o výzvách i seminářích naleznete na našich stránkách.

Kalendář 2019 – Po celé září bude probíhat sběr obrázků od dětí z regionu, které budou následně použity do kalendáře na rok 2019. Pokud máte i vy doma malého vytvarníka, zašlete nám jeho/její vytvor. Prosíme o obrázky na šířku, velikost A4, na zadní straně označen jménem a věkem autora.

content.php

MAS Jablunkovsko, z.s. obhájila certifikát I. stupně Českého systému kvality služeb

MAS Jablunkovsko, z.s. obhájila certifikát I. stupně Českého systému kvality služeb

Že ještě neznáte nejvýchodnější region České republiky? Zavítejte do Jablunkovska! Malebné území je protkáno sítí turistických stezek a cyklotras, které vás provedou Těšínskými Beskydami. O rozvoj oblasti se aktivně stará MAS Jablunkovsko, z. s. Živé uskupení intenzivně spolupracuje se všemi svými členy i širokým okolím. Jeho cílem je efektivně přerozdělit finanční prostředky poskytnuté Integrovaným regionálním operačním programem a Programem rozvoje venkova. Pomocí vlastních projektů a inovativních přístupů MAS Jablunkovsko také podporuje jednotlivé výrobce, řemeslníky, producenty, lidové tvůrce, umělce a nadšence, kteří působí v Jablunkovsku a v jeho bezprostředním okolí.

content.php

Velký úspěch Bystřice a Hrádku v soutěži Vesnice roku 2018

Velký úspěch Bystřice a Hrádku v soutěži Vesnice roku 2018

V letošním roce byl vyhlášen již čtyřiadvacátý ročník prestižní soutěže Vesnice roku. Celkem se přihlásilo 228 obcí z celé České republiky. Z Moravskoslezského kraje se do soutěžního klání pustilo 17 obcí. Mezi ně patří i Bystřice a Hrádek, kteří slaví velký úspěch.

                                      Bystřice – Diplom za podporu sportovních a volnočasových aktivit

                                                       – Diplom za aktivní přístup mládeže k obci jako místu pro život

                                      Hrádek – modrá stuha za společenský život

 

A jaké mají dojmy z našich obcí členové hodnotící komise?

Bystřice 

„I když je Bystřice již skoro město, bylo fajn, že se i takováto obec přihlásila do soutěže, pan starosta nám ukázal obec se všemi klady i nedostatky, mě zaujala perfektně plánovaná a komunikovaná obnova a revitalizace obce, že se formou veřejných fór zapojují v podstatě všichni občané, včetně mládeže a dětí. A pak neutuchající sportovní a kulturní duch v obci – pestrost spolků, kroužků, sdružení, sportovních klubů, škol, spolupráce s církví.“

„Neutuchající elán a motivující nadšení akčního a rétoricky zdatného a charismatického pana starosty, větší zaměření na podporu a aktivity v  oblasti sportu (dané jeho osobním „laděním“), už trochu příměstký ráz obce a tomu odpovídající koncepce a vize do budoucnosti – moderní zástavba i technologie:), na druhou stranu zase chvályhodná podpora folkloru. Pocitově: Cílem je spokojený život občanů vycházející z všestranně uspokojivé infrastruktury a nabídky volnočasových aktivit.“

„Byť se obec nachází v industriálním regionu, její poloha mě nadchla. Úžasné prostředí pro život. Nádherný výhled do okolí z oken Obecního úřadu. Nadstandardní informovanost obyvatel díky místní televizi. Pan starosta předvedl perfektní prezentaci. Nejvíce na mě zapůsobil areál školy, domova mládeže a všech přilehlých sportovišť. Považuji jej za nejlépe koncepčně řešený areál pro děti a mládež. Je to hnací motor obce. Ochutnali jsme a dostali jako dárek jednoznačně nejlepší koláč!!! Krásné folklórní vystoupení a výborné placky na závěr.“

„Už trochu město, Bystřice je velmi „dobrou adresou“… dobré spojení s „Prahou“, blízko Třinec i Slovensko, krásné okolí, výborné podmínky pro sport a volný čas – to přitahuje podobné, obec činorodých a cílevědomých lidí.“

 

Hrádek

„Tam to bylo velmi silné spojení jak mezigenerační, tak obec a škola a spolky a spolky navzájem, na to, jak obec bojovala s problémem jejího rozdělení a odcizování se samých sebe vlivem rekonstrukce dopravní tepny, jsou perfektně semknutí jako velká rodina. Zaujalo mě i to, že žijí naprosto v pokoře a souznění s řekou Olší a jak ji dovedou vzdát hold a jak umí na svém území budovat klidové zóny a aleje, a že tam skoro každý občan něco znamená.“

„Srdce, návrat ke kořenům, historii, přírodě  – cítila jsem větší souznění s hlavními myšlenkami „Programu obnovy venkova“ . Dojal mne vztah k té sedmisetleté lípě, že je s nimi a oni s ní alespoň prostřednictvím těch z ní vyrobených srdíček na upomínkových předmětech, postupné budování vztahu občanů ke své obci – výsadba stromů při narození dítěte, stromy „zasloužilých“ občanů.   Pocitově: Spokojený život občanů v obci pramení ze vzájemné pospolitosti a úcty k přírodě a odkazu předků.“

„Tam to bylo velmi silné spojení jak mezigenerační, tak obec a škola a spolky a spolky navzájem, na to, jak obec bojovala s problémem jejího rozdělení a odcizování se samých sebe vlivem rekonstrukce dopravní tepny, jsou perfektně semknutí jako velká rodina. Zaujalo mě i to, že žijí naprosto v pokoře a souznění s řekou Olší a jak ji dovedou vzdát hold a jak umí na svém území budovat klidové zóny a aleje, a že tam skoro každý občan něco znamená.“

„Obec vedví, strategie zaměřená na vztahy, aktivní zájem vedení obce vtahovat občany do života obce, umně využívají krásy okolní krajiny a přírody k posilování vztahu k obci, obec vnímavých a laskavých lidí, tahle obec přežije.“

content.php

Mistrovství Moravskoslezského kraje v orbě, 8. 9. 2018

Mistrovství Moravskoslezského kraje v orbě, 8. 9. 2018

Oslovujeme vás se zajímavou pozvánkou na 1. ročník mistrovství v orbě Moravskoslezského kraje. Akci pořádá Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava –  Purkyňova 12, 746 01 Opava.

Více informací zde.

content.php

Seminář pro žadatele k revidované výzvě č. 129 – Podpora sociálního podnikání

Seminář pro žadatele k revidované výzvě č. 129 – Podpora sociálního podnikání

Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás zve na seminář pro žadatele k revidované výzvě č. 129 zaměřené na sociální podnikání.

Seminář se koná dne 10. 7. 2018  od 9:30  do  12:30 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním Právu 376/1, v přízemí zasedací místnost Klub, 128 01 Praha 2

 Na semináři Vás seznámí s revidovanou výzvou č. 129, podrobně rozebereme rozpočet projektu a individuálně s Vámi zkonzultujeme Vaše dotazy a projektové záměry s tématem sociálního podnikání. 

 Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line formuláře přes https://www.esfcr.cz/akce-ridiciho-organu-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/seminar-pro-zadatele-k-vyzve-c-129-vi-1 do 9.7.2018 12:00.

Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz

 

Mgr. Andrea Beličinová, projektový manažer

oddělení podpory implementace projektů, odbor podpory projektů (86)

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

Pracoviště: Poděbradova 1223/61b, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava

mobil: +420 770 116 530, www.esfcr.cz

content.php

MAS Jablunkovsko napomohlo akci „První pomoc = > zachraň život“

MAS Jablunkovsko napomohlo akci „První pomoc = > zachraň život“

8. června 2018 se uskutečnil již tradiční akce zaměřená na poskytování první pomoci, kterou pořádá Kvalifikační a personální agentura v Třinci společně s městem Třinec. Žáci osmých tříd z Jablunkovska, Třinecka a Českotěšínska se učili jak postupovat při dopravní nehodě a dalších životaohrožujících situacích.

Více zde: http://www.kapa-ops.cz/clanky/prvni-pomoc-zachran-zivot

 

content.php

Seminář Vlez v les

Seminář Vlez v les

Srdečně zveme na velice zajímavý seminář Vlez v les, jehož tématem les, jak jej zpřístupnit návštěvníkům, ale zároveň jej chránit.

Více informací naleznete zde.

Tento web používá soubory cookie ke zlepšení vašeho komfortu při procházení stránek. Pokračováním na tyto stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít