single.php

content.php

MAS Jablunkovsko podporuje projekty zlepšující životní prostředí

Po několika měsících usilovné práce se MAS Jablunkovsko podařilo získat finanční prostředky, které budou určeny ke zlepšení životního prostředí. Tyto finance pochází z Operačního programu Životní prostředí a místní akční skupina je bude přerozdělovat oprávněných žadatelům.

Budou realizovány tyto aktivity:

1. Realizace ÚSES

  • opatření směřuje k posílení funkčnosti krajinných prvků v rámci vymezených ploch úses nadregionálního, regionálního i lokálního významu

2. Protierozní opatření

  • cílem opatření je zamezování přírodních rizikům, plynoucím především ze zemědělské činnosti, která způsobuje větrnou a vodní erozi

3. Revitalizace funkčních ploch a sídelní zeleně

  • opatření směřuje k rozvoji ploch sídelní zeleně v obcích MAS Jablunkovsko s cílem zlepšit životní prostředí v těchto obcích

Na tato opatření je přichystáno celkem 10 mil. korun. Budou přerozdělovány formou dvou soutěžních výzev, které jsou plánovany na přelom roku 2018. V případě, že se v území objeví přetlak kvalitních projektů, bude MAS s Ministerstvem Životního prostředí jednat o navýšení této částky o 100 %, tedy na celkových 20 mil. korun.

Podrobné informace naleznete zde.