content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Bukovec – bezpečnost dopravy“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009805.

Realizací projektu došlo k vybudování chodníkového tělesa a odvodnění v centrální části obce Bukovec, a to podél místní komunikace. Opatření významně přispělo k navýšení bezpečnosti dopravy v dané lokalitě. Hlavním cílem projektu je zajištění bezpečného a bezbariérového pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace podél často využívané komunikace a současné zvýšení bezpečnosti dopravy v daném úseku. Výstupy projektu budou tedy určeny zejména obyvatelům obce, ale i návštěvníkům.

Žadatel: Obec Bukovec


Doba realizace: 10/2018-10/2019


Výzva: Výzva č. 12 - „MAS Jablunkovsko – IROP – Udržitelná doprava - bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích“


Poskytnutá dotace: 2 379 401 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 2 504 633 Kč


Celkové náklady projektu: 15 049 925 Kč


Území realizace projektu: Bukovec