content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Košařiska – chodník v centru obce“, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005671.

Realizací projektu dojde k vybudování chodníkového tělesa a odvodnění v centrální části obce Košařiska, a to podél místní komunikace. Opatření významně přispějí k navýšení bezpečnosti dopravy v dané lokalitě. Hlavním cílem projektu je zajištění bezpečného a bezbariérového pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace podél často využívané komunikace a současné zvýšení bezpečnosti dopravy v daném úseku. Výstupy projektu budou tedy určeny zejména obyvatelům obce, ale i návštěvníkům.

Žadatel: obec Košařiska


Doba realizace: 3/2015 - 11/2018


Výzva: Výzva č. 4 - „MAS Jablunkovsko – IROP – Udržitelná doprava - bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích“


Poskytnutá dotace: 1 565 240 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 1 996 792 Kč


Celkové náklady projektu: 3 167 467 Kč


Území realizace projektu: Košařiska