content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Moderní škola II – druhá část“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008171.

Předložený projekt je zaměřený na modernizaci výuky s důrazem na využití multimediální/počítačové techniky ve výuce technických předmětů. Záměrem projektu bylo pořídit nové PC včetně příslušenství, zabudování interaktivní tabule a projektoru v učebně ICT. Cílem projektu je zajištění materiálně technického zázemí školy za účelem rozvoje praktických dovedností žáků a zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Projekt navazuje na projekt podpořený ve výzvě ITI s názvem „Moderní škola II“.

Žadatel: Základní škola H.Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace


Doba realizace: 03/2018-03/2019


Výzva: MAS Jablunkovsko – IROP – Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení


Poskytnutá dotace: 503 017 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 529 492 Kč


Celkové náklady projektu: 550 492 Kč


Území realizace projektu: Jablunkov