content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Nákup technologií čerpání a míchání kejdy“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/000264.

Záměrem projektu je nákup technologií pro manipulaci, míchání a čerpání kejdy na středisku živočišné výroby v Návsí včetně elektroinstalace a veškerých konzol a obslužných lávek.

Žadatel: NETIS, a. s.


Uznatelné náklady: 1 950 000 Kč


Doba realizace: 08/2017 - 02/2018


Výzva: Výzva č. 2 - PRV