content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Dolní Lomná – lokalita Závodí, Bezbariérová trasa pro pěší 2. etapa – úsek B1“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005549.

Předmětem projektu je výstavba nové bezbariérové komunikace pro pěší v obci Dolní Lomná. Bude vybudován nový chodník v délce 93 m, bude rekonstruována zastávka autobusové dopravy, vystavěny 2 přechody pro chodce včetně osvětlení a souvisejících opatření. Projekt přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a zajištění bezbariérového přístupu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v lokalitě, kde v současnosti chodník chybí.

Žadatel: obec Dolní Lomná


Doba realizace: 5/2017 - 10/2018


Výzva: Výzva č. 4 - „MAS Jablunkovsko – IROP – Udržitelná doprava - bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích“


Poskytnutá dotace: 1 323 737 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 1 393 408 Kč


Celkové náklady projektu: 1 435 637 Kč


Území realizace projektu: Dolní Lomná