content-vyzva.php

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Podpora rozvoje sociální infrastruktury“ (vazba na výzvu ŘO IROP č. 62 – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD)

Operační program: Integrovaný regionální operační program


Zahájení výzvy: 15.3.2017


Konec Výzvy: 28.4.2017


Finanční alokace: 3 820 000


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 820 000


Oprávnění žadatelé:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb
- kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,
- obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
- dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
- organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
- nestátní neziskové organizace,
- církve,
- církevní organizace

Aktivita Rozvoj komunitních center
- kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,
- obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
- dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
- nestátní neziskové organizace,
- církve,
- církevní organizace


Kontaktní osoba:


Seminář k výzvě: 10. 4. 2017 od 13:00, Hotel GrůňDOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Seznam projektů doporučených k financování IROP 1

Seznam přijatých žádostí o podporu IROP 1

 

Dodatečné informace pro žadatele ze dne 12. 4. 2017

Oznámení o změně výzvy ze dne 26. 4. 2017

Text výzvy IROP 1

Pozvánka na školení žadatelů IROP 1

Př.č.1 Kritéria formální a přijatelnost IROP 1

Př.č.2 Kritéria věcného hodnocení IROP 1

Směrnice č. 6 – Způsob hodnocení a výběru projektů (interní postupy)

 


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.