content-vyzva.php

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje infrastruktury pro sociální podnikání“ (vazba na výzvu ŘO IROP Č. 65 „Sociální podnikání – integrované projekty CLLD“)

Operační program: Integrovaný regionální operační program


Zahájení výzvy: 15.5.2017


Konec Výzvy: 30.6.2017


Finanční alokace: 3 780 000 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 000 000 Kč


Oprávnění žadatelé:

- osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
- obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
- nestátní neziskové organizace;
- církve;
- církevní organizace.

V této výzvě nejsou obce a svazky obcí oprávněnými žadateli.
Zapojení obcí nebo svazku obcí je možné založením obchodní korporace, která bude v manažerském rozhodování a řízení
nezávislá na externích zakladatelích nebo zřizovatelích. Zakladatelem může být dobrovolný svazek obcí, složený nejméně ze tří obcí. Žádná z nich v něm nesmí disponovat většinou rozhodovacích práv a vlastnický podíl každé z nich musí být menší než 50 %.


Kontaktní osoba:


Seminář k výzvě: 29. 5. 2017 od 9:00, Centrum volného času HrádekDOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Seznam projektů doporučených k financování IROP 2

Seznam náhradních projektů IROP 2

Seznam přijatých žádostí o podporu IROP 2

 

Text výzvy IROP 2

Pozvánka na školení žadatelů IROP 2

 

Př.č.1 Kritéria formální a přijatelnost IROP 2

Př.č.2 Kritéria věcného hodnocení IROP 2

Směrnice č. 6 – Způsob hodnocení a výběru projektů (interní postupy)

 


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.