content-vyzva.php

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastruktury“ (vazba na výzvu ŘO IROP Č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“)

Operační program: Integrovaný regionální operační program


Zahájení výzvy: 15.5.2017


Konec Výzvy: 30.6.2017


Finanční alokace: 790 000 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 831 500 Kč


Oprávnění žadatelé:

- obce
- nestátní neziskové organizace
- církve
-církevní organizace


Kontaktní osoba:


Seminář k výzvě: 29. 5. 2017 od 9:00, Centrum volného času HrádekDOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

V rámci výzvy IROP č. 3 byla podána jedna žádost o dotaci, kterou žadatel následně stáhl z hodnocení.

Text výzvy IROP 3

Pozvánka na školení žadatelů IROP 3

 

Př.č.1 Kritéria formální a přijatelnost final IROP 3

Př.č.2 Kritéria věcného hodnocení IROP 3

 

Směrnice č. 6 – Způsob hodnocení a výběru projektů (interní postupy)


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.