content-vyzva.php

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Jablunkovsko – IROP – Udržitelná doprava – bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích“ (vazba na výzvu ŘO IROP Č. 53 „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“)

Operační program: Integrovaný regionální operační program


Zahájení výzvy: 15.5.2017


Konec Výzvy: 30.6.2017


Finanční alokace: 4 000 000 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 4 210 000 Kč


Oprávnění žadatelé:

- kraje
- obce
- dobrovolné svazky obcí
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
- provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti).


Kontaktní osoba:


Seminář k výzvě: 23. 5. 2017 od 9:00, Obecní úřad BystřiceDOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Seznam projektů doporučených k financování IROP 4

Seznam příjatých žádostí IROP 4

 

Oznámení o změně výzvy ze dne 1. 2. 2018

Text výzvy IROP 4

Pozvánka na školení žadatelů IROP 4

 

Př.č.1 Kritéria formální a přijatelnost final IROP 4

Př.č.2 Kritéria věcného hodnocení IROP 4

 

 

Směrnice č. 6 – Způsob hodnocení a výběru projektů (interní postupy)


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.