content-vyzva.php

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Jablunkovsko – IROP – Udržitelná doprava – podpora provázanosti různých druhů dopravy“ (vazba na výzvu ŘO IROP Č. 53 „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“)

Operační program: Integrovaný regionální operační program


Zahájení výzvy: 15.5.2017


Konec Výzvy: 30.6.2017


Finanční alokace: 3 266 000 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 437 000 Kč


Oprávnění žadatelé:

- kraje
- obce
- dobrovolné svazky obcí
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
- dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících


Kontaktní osoba:


Seminář k výzvě: 23. 5. 2017 od 9:00, Obecní úřad BystřiceDOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Seznam náhradních projektů IROP 5

Seznam projektů doporučených k financování IROP 5

Seznam přijatých žádostí IROP 5

 

Text výzvy IROP 5

Pozvánka na školení žadatelů IROP 5

 

Př.č.1 Kritéria formální a přijatelnost final IROP 5

Př.č.2 Kritéria věcného hodnocení IROP 5

 

 

Směrnice č. 6 – Způsob hodnocení a výběru projektů (interní postupy)


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.