content-vyzva.php

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Jablunkovsko – IROP – Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení“ (vazba na výzvu ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD“).

Operační program: Integrovaný regionální operační program


Zahájení výzvy: 20.12.2017


Konec Výzvy: 5.3.2018


Finanční alokace: 2 330 000 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 000 000 Kč


Oprávnění žadatelé:

Společné pro všechny aktivity:
- kraje
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- obec
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace
- organizační složky státu
- příspěvkové organizace organizačních složek státu

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti

Aktivita Infrastruktura základních škol
- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit


Kontaktní osoba:


Seminář k výzvě: 15. 1. 2018 od 10:00, Gorolské turistické informační centrumDOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Seznam vybraných projektů IROP 7

Seznam náhradních projektů IROP 7

Seznam příjatých žádostí IROP 7

 

Text výzvy IROP 7

Pozvánka na školení žadatelů IROP 7

 

Př.č.1 Kritéria formální a přijatelnost final IROP 7

Př.č.2 Kritéria věcného hodnocení IROP 7

 

Směrnice č. 6 – Způsob hodnocení a výběru projektů (interní postupy)


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.