content-vyzva.php

Místní akční skupina MAS Jablunkovsko, z. s.  vyhlašuje Výzvu MAS, v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova),

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Operační program: Program rozvoje venkova


Zahájení výzvy: 28.3.2017


Konec Výzvy: 5.5.2017


Finanční alokace: 8 205 200 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 5 000 000 Kč


Oprávnění žadatelé:

Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků
- zemědělský podnikatel

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
- zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin pro lidskou spotřebu
- výrobce krmiv
- jiný ubjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů

Fiche 3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
- podnikatelské subjekty (FO a PO), mikropodniky a malé podniky ve venkovkých oblastech, jakož i zemědělci

Fiche 4 - Neproduktivní investice v lesích
- vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL
- sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL


Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz


Seminář k výzvě: 10. 4. 2017 od 9:00, Hotel GrůňDOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Seznam projektů doporučených k financování PRV 2

Seznam přijatých žádostí o dotaci PRV

 

Text výzvy PRV 2

Fiche 1 Investice do zemědělských podniků PRV 2

Fiche 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských výrobků PRV 2

Fiche 3 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností PRV 2

Fiche 4 Neproduktivní investice v lesích PRV 2

Pozvánka na školení žadatelů PRV 2

 

Příloha č. 1 – soulad se SCLLD – PRV 2

Příloha č. 2 – seznam vstupů – PRV 2

Příklad vyplnění přílohy č. 2 – seznam vstupů

 

Manuál pro podání, hodnocení a výběr projektů PRV 2

Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti PRV 2

Etický kodex pro člena výběrové komise MAS Jablunkovsko PRV 2


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Pravidla 19.2.1 PRV