content-vyzva.php

Místní akční skupina MAS Jablunkovsko, z. s.  vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Operační program: Program rozvoje venkova


Zahájení výzvy: 31.1.2018


Konec Výzvy: 29.3.2018


Finanční alokace: 4 529 760 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 5 000 000 Kč


Oprávnění žadatelé:

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
- zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin pro lidskou spotřebu
- výrobce krmiv
- jiný ubjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů

Fiche 3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
- podnikatelské subjekty (FO a PO), mikropodniky a malé podniky ve venkovkých oblastech, jakož i zemědělci


Kontaktní osoba:


Seminář k výzvě: 15. 2. 2018 od 9:00, Jablunkovské informační centrumDOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci PRV3

Seznam přijatých žádostí PRV 3

 

Text výzvy PRV 3

Fiche 218-Zpracování a uvádění na trh PRV 3

Fiche 318-Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti PRV 3

Pozvánka na školení žadatelů PRV 3

 

Příloha č. 1 – soulad se SCLLD – PRV 3

Příloha č. 2 – seznam vstupů – PRV 3

Příklad vylnění přílohy č. 2 – seznam vstupů

 

Manuál pro podání, hodnocení a výběr projektů PRV 3

Způsob výběru projektů na MAS řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti PRV 3

Etický kodex pro člena výběrové komise MAS Jablunkovsko PRV 3


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Pravidla_19.2.1 PRV