content-vyzva.php

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 12. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Výzva č. 12 – MAS Jablunkovsko – IROP – Udržitelná doprava – bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích“ (vazba na výzvu ŘO IROP č. 53 – UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD)

Operační program: Integrovaný regionální operační program


Zahájení výzvy: 26.8.2018


Konec Výzvy: 11.10.2018


Finanční alokace: 2 510 315 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 510 315 Kč


Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy


Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Aneta Koňaříková
e-mail: aneta.konarikova@masjablunkovsko.cz


Seminář k výzvě: 12. 9. 2018DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Seznam přijatých žádostí o podporu IROP 12

Seznam schválených žádostí o podporu IROP 12

 

Text výzvy IROP 12

Pozvánka na školení žadatelů IROP 12

 

Př.č.1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti IROP 12

Př.č.2 Kritéria věcného hodnocení IROP 12

Kontrolní listy formálních náležitostí a přijatelnosti IROP 12

Kontrolní listy věcné hodnocení_IROP 12

 


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.