content-vyzva.php

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 13. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Výzva č. 13 – MAS Jablunkovsko – IROP – Udržitelná doprava – doplnění sítě cyklotras a cyklostezek“ (vazba na výzvu ŘO IROP č. 53 – Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD)

Operační program: Integrovaný regionální operační program


Zahájení výzvy: 1.9.2018


Konec Výzvy: 30.11.2018


Finanční alokace: 4 899 150 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 4 899 150 Kč


Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí


Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Jitka Wiszczorová
e-mail: jitka.wiszczorova@masjablunkovsko.cz


Seminář k výzvě: 12. 9. 2018DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Seznam projektů doporučených k financování V13

 

Text výzvy IROP 13

Pozvánka na školení žadatelů IROP 13 

Seznam přijatých žádostí

 

Př č 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti IROP 13

Př.č.2 Kritéria věcného hodnocení IROP 13


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.