content-vyzva.php

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 15. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Výzva č. 15 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociálního podnikání“ (vazba na výzvu ŘO IROP č. 65 Sociální podnikání – integrované projekty CLLD)

Operační program: Integrovaný regionální operační program


Zahájení výzvy: 24.6.2019


Konec Výzvy: 30.11.2019


Finanční alokace: 6 315 000 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 000 000 Kč


Oprávnění žadatelé:

• Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
• obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
• nestátní neziskové organizace;
• církve;
• církevní organizace.
V této výzvě nejsou obce a svazky obcí oprávněnými žadateli.
Zapojení obcí nebo svazku obcí je možné založením obchodní korporace, která bude v manažerském rozhodování a řízení nezávislá na externích zakladatelích nebo zřizovatelích. Zakladatelem může být dobrovolný svazek obcí, složený nejméně ze tří obcí. Žádná z nich v něm nesmí disponovat většinou rozhodovacích práv a vlastnický podíl každé z nich musí být menší než 50 %.


Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Aneta Koňaříková
e-mail: aneta.konarikova@masjablunkovsko.cz

Ing. Jitka Wiszczorová
e-mail: jitka.wiszczorova@masjablunkovsko.cz


Seminář k výzvě: 2. 7. 2019DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Seznam přijatých žádostí IROP 15

Seznam projektů doporučených k financování IROP 15

 

Oznámení o změně výzvy IROP 15

Text výzvy IROP 15

Pozvánka na školení žadatelů IROP 14-15

 

Př.č.1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti IROP 15

Př.č.2 Kritéria věcného hodnocení IROP 15

 

Interní postupy IROP platné od 26. 07._2018

Kontrolní list věcného hodnocení

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti

 


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.