content-vyzva.php

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Výzva č. 16 – MAS Jablunkovsko – IROP – Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení“ (vazba na výzvu ŘO IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD).

Operační program: Integrovaný regionální operační program


Zahájení výzvy: 2.6.2020


Konec Výzvy: 30.9.2020


Finanční alokace: 2 150 000 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 000 000 Kč


Oprávnění žadatelé:

Společné pro všechny aktivity
- obce
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace
- organizační složky státu
- příspěvkové organizace organizačních složek státu
Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti
Aktivita Infrastruktura základních škol
- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit


Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Aneta Koňaříková
e-mail: aneta.konarikova@masjablunkovsko.cz

Ing. Jitka Wiszczorová
e-mail: jitka.wiszczorova@masjablunkovsko.cz


Seminář k výzvě: 22. 6. 2020 , zasedací místnost OÚ BystřiceDOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Seznam přijatých žádostí V16

Seznam projektů doporučených k financování V16

Výzva IROP 16

Pozvánka na školení žadatelů IROP 16

 

Př. č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti IROP 16

Př. č. 2 Kritéria věcného hodnocení IROP 16

Interní postupy IROP

 

Ostatní dokumenty:

Prohlášení o vzdání se práva podat přezkum

Prohlášení o nedoplňování projektové žádosti nad rámec výzvy

Kontrolni-listy-pro-FNaP_SC-2-4-(68-vyzva)_16MAS Jablunkovsko 02

Kontrolní list Věcné hodnocení Výzva MAS 16 v02

 


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.