content-vyzva.php

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 17. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Výzva č. 17 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociálního podnikání“ (vazba na výzvu ŘO IROP č. 65 „Sociální podnikání – integrované projekty CLLD“)

Operační program: Integrovaný regionální operační program


Zahájení výzvy: 2.6.2020


Konec Výzvy: 30.9.2020


Finanční alokace: 7 592 100 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 000 000 Kč


Oprávnění žadatelé:

• Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
• obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
• nestátní neziskové organizace;
• církve;
• církevní organizace


Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Aneta Koňaříková
e-mail: aneta.konarikova@masjablunkovsko.cz

Ing. Jitka Wiszczorová
e-mail: jitka.wiszczorova@masjablunkovsko.cz


Seminář k výzvě: 22. 6. 2020 , zasedací místnost OÚ BystřiceDOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Seznam přijatých žádostí V17

Seznam projektů doporučených k financování V17 IROP

Text výzvy IROP 17

Pozvánka na školení IROP 17

 

Př. č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti IROP 17

Př. č. 2 Kritéria věcného hodnocení IROP 17

Interní postupy IROP

 

Ostatní dokumenty:

Prohlášení o nedoplňování projektové žádosti nad rámec výzvy

Prohlášení o vzdání se práva podat přezkum

Kontrolni-listy-pro-FNaP_SC-2-2-(65-vyzva)_MAS Jablunkovsko_17v03

IROP_Kontrolní listy_věcné_hodnocení_MASc17v02

 


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.