content-vyzva.php

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 18. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Výzva č. 18 – MAS Jablunkovsko – IROP – Udržitelná doprava – Bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích“ (vazba na výzvu ŘO IROP č. 53 „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“).

Operační program: Integrovaný regionální operační program


Zahájení výzvy: 30.6.2021


Konec Výzvy: 31.8.2021


Finanční alokace: 6.319.569,30


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 6.319.569,30


Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti)


Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Jitka Wiszczorová
e-mail: jitka.wiszczorova@masjablunkovsko.cz


Seminář k výzvě: 16. 07. 2021, 9:00, zasedací místnost OÚ BystřiceDOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Seznam projektů doporučených k financování V18_bezpečná doprava

Seznam náhradních projektů V18_bezpečná doprava

Seznam přijatých žádostí o podporu IROP18_bezpečná doprava

 

MAS_Jablunkovsko_výzva_18

Př č 1 kritéria formální a přijatelnost V18

Př č 2 Kriteria věcného hodnocení V18

Interní postupy IROP

Pozvánka na školení žadatelů IROP 18

 

 

Ostatní dokumenty:

Prohlášení o vzdání se práva podat přezkum

Prohlášení o nedoplňování projektové žádosti nad rámec výzvy

Kontrolni-listy-pro-FNaP_SC-1-2-(53-vyzva)_výzva 18_finální_02

IROP_Kontrolní listy_věcné_hodnocení_MASc18_finální_02


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde