content-vyzva.php

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 19. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Výzva č. 19 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastruktury“ (vazba na výzvu ŘO IROP č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“).

Operační program: Integrovaný regionální operační program


Zahájení výzvy: 30.6.2021


Konec Výzvy: 31.8.2021


Finanční alokace: 3.504.420,43 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3.504.420,43 Kč


Oprávnění žadatelé:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb
- kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,
- obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
- dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
- organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
- nestátní neziskové organizace,
- církve,
- církevní organizace
Aktivita Rozvoj komunitních center
- kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,
- obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
- dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
- nestátní neziskové organizace,
- církve,
- církevní organizace


Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Jitka Wiszczorová
e-mail: jitka.wiszczorova@masjablunkovsko.cz


Seminář k výzvě: 16. 07. 2021, 11:00, zasedací místnost OÚ BystřiceDOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Seznam projektů doporučených k financování V19_sociální služby

Seznam přijatých žádostí o podporu IROP19_sociální služby

 

MAS_Jablunkovsko_výzva19

Př č 1 kriteria formální a přijatelnost výzva V19

Př č 2 Kriteria věcného hodnocení výzva V19

Interní postupy IROP

Pozvánka na školení žadatelů IROP 19

 

 

Ostatní dokumenty:

Prohlášení o vzdání se práva podat přezkum

Prohlášení o nedoplňování projektové žádosti nad rámec výzvy

Kontrolni-listy-pro-FNaP_SC-2-1-(62-vyzva)_MAS19_finální_02

IROP_Kontrolní listy_věcné_hodnocení_MASc19_finální_02


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.