content-vyzva.php

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Výzva č. 9 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastruktury“ (vazba na výzvu ŘO IROP č. 62 – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD)

Operační program: Integrovaný regionální operační program


Zahájení výzvy: 7.8.2018


Konec Výzvy: 30.11.2018


Finanční alokace: 9 214 370 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 4 000 000 Kč


Oprávnění žadatelé:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb
- kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,
- obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
- dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
- organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
- nestátní neziskové organizace,
- církve,
- církevní organizace
Aktivita Rozvoj komunitních center
- kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,
- obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
- dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
- nestátní neziskové organizace,
- církve,
- církevní organizace


Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Aneta Koňaříková
e-mail: aneta.konarikova@masjablunkovsko.cz


Seminář k výzvě: 21.9.2018DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Seznam projektů doporučených k financování V9

Seznam náhradních projektů V9

 

Oznámení o změně výzvy č. 2 IROP 9

Oznámení o změně výzvy IROP 9

Text výzvy IROP 9

Pozvánka na školení žadatelů a příjemců IROP 9

Seznam přijatých žádostí

 

Př.č.1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti IROP 9

Př.č.2 Kritéria věcného hodnocení IROP 9_

 

Interní postupy IROP_verze 2.0 od 26. 07. 2018

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list věcného hodnocení


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.