content-vyzva.php

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí s názvem „MAS Jablunkovsko – OPŽP – Realizace ÚSES a Protierozní opatření“.

Operační program: Operační program Životní prostředí


Zahájení výzvy: 1.2.2019


Konec Výzvy: 10.6.2019


Finanční alokace: 3 000 000 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 750 000 Kč


Oprávnění žadatelé:

• kraje,
• obce,
• dobrovolné svazky obcí,
• organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
• státní podniky,
• státní organizace,
• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
• veřejnoprávní instituce,
• příspěvkové organizace,
• vysoké školy, školy a školská zařízení,
• nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
• církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
• podnikatelské subjekty,
• obchodní společnosti a družstva,
• fyzické osoby.


Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz


Seminář k výzvě: 21. 2. 2019, od 13:15DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Text výzvy OPŽP 1

Kritéria pro hodnocení žádostí OPŽP 1  

Pozvánka na školení žadatelů OPŽP 1 a 2

 

Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Metodika přímých a nepřímých nákladů

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory

 

Standardy: Výsadba stromů

Standardy: Výsadba ovocných stromů

Seznam: autochtonní dřeviny

Náklady obvyklých opatření MŽP