content-vyzva.php

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí s názvem „MAS Jablunkovsko – OPŽP – Realizace ÚSES a Protierozní opatření“.

Operační program: Operační program Životní prostředí


Zahájení výzvy: 6.11.2019


Konec Výzvy: 6.1.2020


Finanční alokace: 3 000 000 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 250 000 Kč


Oprávnění žadatelé:

• kraje,
• obce,
• dobrovolné svazky obcí,
• organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
• státní podniky,
• státní organizace,
• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
• veřejnoprávní instituce,
• příspěvkové organizace,
• vysoké školy, školy a školská zařízení,
• nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
• církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
• podnikatelské subjekty,
• obchodní společnosti a družstva,
• fyzické osoby podnikající,
• fyzické osoby nepodnikající.


Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Jitka Wiszczorová
e-mail: jitka.wiszczorova@masjablunkovsko.cz


Seminář k výzvě: 14. 11. 2019, 12:30DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Text výzvy OPŽP 3

Kritéria pro hodnocení žádosti OPŽP 3

Pozvánka na školení žadatelů OPŽP 3 a 4

 

Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Metodika_přímých_a nepřímých_nákladů

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory

 

Standardy:_Výsadba_stromů

Standardy:_Výsadba_ovocných_stromů

Seznam:_autochtonní_dřeviny

Náklady obvyklých opatření MŽP