content-vyzva.php

Místní akční skupina MAS Jablunkovsko, z. s.  vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Operační program: Program rozvoje venkova


Zahájení výzvy: 8.5.2019


Konec Výzvy: 27.6.2019


Finanční alokace: 4 038 769 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 5 000 000


Oprávnění žadatelé:

Fiche 003 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
- podnikatelské subjekty (FO a PO), mikropodniky a malé podniky ve venkovkých oblastech, jakož i zemědělci

Fiche 004 - Neproduktivní investice v lesích
- vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL
- sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitel PUPFL


Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Aneta Koňaříková
e-mail: aneta.konarikova@masjablunkovsko.cz


Seminář k výzvě: 20. 5. 2019 od 9:00, Centrum volného času HrádekDOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Seznam vybraných a nevybraných žádostí PRV 4 dodatečné

Seznam vybraných a nevybraných žádostí PRV 4

Seznam příjatých žádostí PRV 4

 

Text výzvy PRV 4

Fiche 003 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche 004 – Neproduktivní investice v lesích PRV 4

Příloha č. 1 – Seznam členů MAS Jablunkovsko – PRV 4

Pozvánka na školení žadatelů PRV 4

Formulář souladu projektu se strategií CLLD MAS Jablunkovsko

Manuál pro podání, hodnocení a výběr projektů PRV 4

Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti PRV 4

Etický kodex pro člena výběrové komise MAS Jablunkovsko PRV 4


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Pravidla_19.2.1_PRV