content-vyzva.php

Místní akční skupina MAS Jablunkovsko, z. s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Vzhledem k aktuální nouzové situaci žádáme žadatele, aby své záměry konzultovali buďto telefonicky nebo emailem na kontakty uvedené ve výzvě. Žádáme především žadatele, kteří budou podávat žádosti o dotaci do čl. 20 (zaměřeno na podporu mateřských a základních škol, neziskových subjektů a spolků, podporu veřejných prostranství), aby své konzultace učinili s dostatečným předstihem, aby bylo možné případné nejasnosti konzultovat s řídícím orgánem PRV.

Operační program: Program rozvoje venkova


Zahájení výzvy: 13.4.2020


Konec Výzvy: 8.6.2020


Finanční alokace: 4 353 382 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: Pro projekty fiche 3 je maximální výše celkových způsobilých výdajů stanovena na 5 mil. Kč. Pro projekty fiche 6 je maximální výše celkových způsobilých výdajů stanovena na 500 tis. Kč.


Oprávnění žadatelé:

Fiche 3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
- podnikatelské subjekty (FO a PO), mikropodniky a malé podniky ve venkovkých oblastech, jakož i zemědělci

Fiche 6 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
- obec nebo svazek obcí (aktivita Veřejná prostranství v obcích)
- obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu (aktivita Mateřské a základní školy)
- obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby (aktivita Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven)


Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Aneta Koňaříková
e-mail: aneta.konarikova@masjablunkovsko.cz


Seminář k výzvě: 31. 4. 2020, Obecní úřad Bystřice - termín školení může být přesunut nebo může být uskutečněn jinou formouDOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Seznam projektů doporučených programovým výborem V5

Seznam přijatých žádostí o dotaci PRV V5

 

Text výzvy PRV 5

Fiche 3 – PRV 5

Fiche 6 – PRV 5

Příloha č. 1 – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků – PRV 5

Příloha č. 2 – Seznam členů MAS Jablunkovsko – PRV5

Příloha č. 3 – Soulad se SCLLD – PRV5

Příloha č. 4 – Osnova podnikatelského plánu – PRV5

 

Pozvánka na školení žadatelů PRV 5

 

Manuál pro podání, hodnocení a výběr projektů PRV5

Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti PRV5

Etický kodex PRV5

 


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Pravidla_19_2_1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie