content-vyzva.php

Místní akční skupina MAS Jablunkovsko, z. s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 7 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Vzhledem k aktuální nouzové situaci žádáme žadatele, aby své záměry konzultovali buďto telefonicky nebo emailem na kontakty uvedené ve výzvě. Žádáme především žadatele, kteří budou podávat žádosti o dotaci do čl. 20 (zaměřeno na podporu mateřských a základních škol, neziskových subjektů a spolků, podporu veřejných prostranství), aby své konzultace učinili s dostatečným předstihem, aby bylo možné případné nejasnosti konzultovat s řídícím orgánem PRV.

Operační program: Program rozvoje venkova


Zahájení výzvy: 28.2.2021


Konec Výzvy: 20.4.2021


Finanční alokace: 11 676 095 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 5 000 000 Kč


Oprávnění žadatelé:

Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků
- zemědělský podnikatel

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
- zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin pro lidskou spotřebu
- výrobce krmiv
- jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů

Fiche 3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
- podnikatelské subjekty (FO a PO), mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci

Fiche 4 - Neproduktivní investice v lesích
- vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL
- sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL

Fiche 6 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
- obec nebo svazek obcí (aktivita Veřejná prostranství v obcích)
- obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu (aktivita Mateřské a základní školy)
- obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby (aktivita Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven)


Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Aneta Koňaříková
e-mail: aneta.konarikova@masjablunkovsko.cz


Seminář k výzvě: 8. 3. 2021 od 9:00, přístup k semináři https://zoom.us/j/97594439545DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Seznam vybraných a nevybraných žádostí PRV 7opravný

Seznam vybraných a nevybraných žádostí PRV 7

Seznam přijatých žádostí o dotaci PRV7

 

Text výzvy PRV7

Fiche 1 Investice do zemědělských podniků

Fiche 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche 3 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche 4 Neproduktivní investice v lesích

Fiche 6 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

 

Pozvánka na školení žadatelů PRV 7

 

Příloha č. 1 – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků PRV 7

Příloha č. 2 – Seznam členů MAS Jablunkovsko PRV7

Příloha č. 3 – Soulad se SCLLD – PRV7

Příloha č. 4, 1. část – Průzkum článek 20

Příloha č. 4, 2. část Zápis VH

 

Manuál hodnocení PRV7

Způsob výběru projektů na MAS řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti PRV7

Etický kodex výzva č. 7 PRV

 


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Pravidla_19.2.1 pro rok 2021