content-vyzva.php

Místní akční skupina MAS Jablunkovsko, z. s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 8 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Výzva zaměřená na všechny oblasti podpory MAS Jablunkovsko – investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, neproduktivní investice v lesích, základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

Operační program: Program rozvoje venkova


Zahájení výzvy: 31.3.2022


Konec Výzvy: 15.5.2022


Finanční alokace: 7 293 945 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 5 000 000 Kč


Oprávnění žadatelé:

Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků
- zemědělský podnikatel

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
- zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin pro lidskou spotřebu
- výrobce krmiv
- jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů

Fiche 3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
- podnikatelské subjekty (FO a PO), mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci

Fiche 4 - Neproduktivní investice v lesích
- vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL
- sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL

Fiche 6 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
- obec nebo svazek obcí (aktivita Veřejná prostranství v obcích)
- obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu (aktivita Mateřské a základní školy)
- obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby (aktivita Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven)


Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Monika Szkatulova
e-mail: monika.szkatulova@masjablunkovsko.cz


Seminář k výzvě: 7. 4. 2022, 9:00, OÚ BystřiceDOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Seznam výbraných a nevybraných žádostí PRV 8

Seznam přijatých žádostí o dotaci

 

Text výzvy PRV8

Fiche 1 Investice do zemědělských podniků

Fiche 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche 3 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche 4 Neproduktivní investice v lesích

Fiche 6 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

 

Pozvánka na školení ž a p PRV 8

 

Příloha č. 1 – Soulad se SCLLD – PRV8

Příloha č. 2 – Seznam členů MAS Jablunkovsko PRV8

Příloha č. 3, 1. část – Průzkum článek 20

Příloha č. 3, 2. část Zápis VH

Příloha č. 4 – Prohlášení o souladu projektu s plánem rozvoje obce

 

Manuál hodnocení PRV8

Způsob výběru projektů na MAS řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti PRV8

Etický kodex výzva č. 8 PRV

Doplnění k preferenčnímu kritériu 1 – platí pro FICHE 1 a FICHE 2


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Pravidla_19_2_1 na rok 2022

Pomocné metodiky a pravidla SZIF:

Informace k přístupu do portálu farmáře

Žádot o přístup do portálu farmáře

Postup pro vygenerování žádosti o dotaci

Postup pro doplnění žádosti o dotaci

Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV

Práce s průřezovými přílohami portálu farmáře

Postup pro podání žádosti o platbu

Postup pro doplnění žádosti o platbu