content-vyzva.php

Místní akční skupina MAS Jablunkovsko, z. s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 9 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Výzva zaměřená na oblasti podpory MAS Jablunkovsko – neproduktivní investice v lesích, základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

Operační program: Program rozvoje venkova


Zahájení výzvy: 1.3.2023


Konec Výzvy: 14.4.2023


Finanční alokace: 2 504 960 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 5 000 000 Kč


Oprávnění žadatelé:

Fiche 4 - Neproduktivní investice v lesích
- vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL
- sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL

Fiche 6 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
- obec nebo svazek obcí (aktivita Veřejná prostranství v obcích)
- obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu (aktivita Mateřské a základní školy)
- obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby (aktivita Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven)


Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz


Seminář k výzvě: 7. 3. 2023, 9:00, OÚ Bystřice, zasedací místnostDOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Text výzvy PRV9

Fiche 4 Neproduktivní investice v lesích

Fiche 6 Základní služby a obnova vesnic

 

Pozvánka na školení pro žadatele a příjemce k výzvě

 

Příloha č. 1 – Soulad se SCLLD – PRV9

Příloha č. 2 – Seznam členů MAS Jablunkovsko PRV9

Příloha č. 3, 1. část – Průzkum článek 20

Příloha č. 3, 2. část Zápis VH

Příloha č. 4 – Prohlášení o souladu projektu s plánem rozvoje obce

 

Manuál hodnocení PRV9

Způsob výběru projektů na MAS řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti PRV9

Etický kodex výzva č. 9 PRV


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Pravidla_19_2_1_pro_roky_2023_2025

 

Pomocné metodiky a pravidla SZIF:

 

Informace k přístupu do portálu farmáře

Žádost o přístup do portálu farmáře

Postup pro předložení žádosti o dotaci

Postup pro doplnění žádosti o dotaci

Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře Žádosti o podporu

Postup pro podání žádosti o platbu

Postup pro doplnění žádosti o platbu

Příručka pro zadávání veřejných zakázek 10_2022

Cenový marketing, časté chyby, příklady dobré praxe